ITOMAN SHI roadside rest area itomanshibussansenta^yuushokurai(yukura) the way to go & .Home Page japan roadside rest area
itomanshibussansenta^yuushokurai(yukura)
ITOMAN SHI ,OKINAWA ,028-6506 ,Japan
Tel.098-992-1030
Home Page
Google MAP